راهزنی، خرید اسلحه و خودکشی مشکل سبک زندگی غربی کجاست؟