در این روزهای کرونایی عادت‌های غیربهداشتی و رفتارهای ناسالمی هستند که در خانه باید ترک کنید