کرونا، حیات بیولوژیک سیاره را متحول کرد، هیچ شری بدون خیر نیست و کرونا هم از این امر مستثنی نیست