پیام‌های آغاز فصل بهار؛ یک پیام توحید و خداشناسی، دوم دیدن بهار به یاد نشر و قیامت افتادن...