روایت یک سیستم پزشکی شگفت انگیز دراوج تحریم های آمریکا علیه کوبا.