یک شهر 200 نفره فرضی را در نظر بگیرید اگر یک نفر در این شهر مبتلا به کرونا باشد ویروس در شهر چگونه گسترش پیدا می کند؟