کمبود ماسک و الکل در فرانسه صدای پلیس را هم درآورد...! ماسک ندهید ترک خدمت میکنیم!