گزارشی از اسپانیا: برایتان بگویم که تعداد مبتلایان به کووید 19 در کشورهای مثل اسپانیا، آمریکا، ایتالیا و آمریکا افزایش یافته است، به نحوی که برای اولین بار 100 مرده در یک روز گزارش شده است ...