کلیپ کوتاهی از فرمایشات امام خمینی (ره) درباره شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی . فرمت