پخت ماهی تنوری توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .