به مناسبت این بیماری و ویروس که بر جامعه وارد شده است تکلیف قرآنی ما چیست؟