برنی سندرز در فاکس نیوز:نیم میلیون آمریکایی در خیابان می‌خوابند... ما بیشترین نابرابری ثروت و درآمد را داریم....!