تدریس درس 9 علوم چهارم ابتدایی توسط سهیلا سادات میرحسینی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما .