در حالی که شیوع کرونا ادامه دارد وقتش رسیده که با این حقیقت تلخ روبرو بشیم که بهرحال یه زمانی به همه‌مون می‌رسه همه جا هست اروپا، آفریقا، آمریکا، تنها کسی که ویروس رو نگرفته ....