ایران برای مقابله با ویروس کرونا تا الان چه کارهایی کرده؟