قسمت اول فصل دوم عصر جدید در مرحله اول بخش اول اجرای حرکات ورزشی خانواده حضرتی .