تالاب های استان قم بسیار جذاب ومنصحربفرد هستند که با بارش های خوب این چندساله و رسیدن پرنده های مهاجر بسیار زیباتر هم شده اند