ببینید: شعر طنز امین شفیعی نامزد انصرافی انتخابات قمپز درباره انتخابات مجلس .