عکس های گنبد بارگاهعکس هایی که روی طاقچه ی هیچ خانه ای ننشسته اند. به طلق چسبی هیچ آلبومی نچسبیده اند و توسط هیچ کسی پشت نویسی نشده اند.علی سعیدیداستان های ناتماممشهد