آموزش پخت استامبولی پلو توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .