طرز پخت خورشت سبزی ماهی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .