انیمیشن دیدنی داستان های شاهنامه این قسمت لشگر کشی به مازندران .