ایران جوان ترین کشور در دنیاست ایرانی ها برای همه چیز آماده اند .