کلیپی زیبا از طبیعت زیبای ایران ساحل شگفت انگیز بندرمقام هرمزگان .