موشن گرافیک چه شد که نام احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی کنار هاشمی رفسنجانی نشست. بزرگترین تقلب سازماندهی شده انتخابات، اینبار از وزارت کشور سید محمد خاتمی آغاز شده بود. مجموعه موشن گرافیک تاریخی دست تقدیر، این قسمت مجلس ششم .