امیان تروریسم بیشترین تلاش را برای اضافه شدن ایران به فهرست سیاه FATF انجام دادند