ضرب و شتم معترضان توسط پلیس فرانسه در شصت و ششمین شنبه اعتراضی