شوخی مدیری با تعطیلی مدارس در برنامه دورهمی شبکه نسیم سیما .