طرز پخت خورشت کاری ماهی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .