دیدار با احمق ترین فرد کره ! ( کیمیاگر- Midas) ادامه دارد...