امام خمینی هشدار می دهد.. و در پایان دستور تصفیه می دهد... ببینید..!