نمیدونه کسی که چی دیده حسن/ نمیدونه احدی چی کشیده حسن/ تو خونه شب و روز چی شنیده حسن/ توی کوچه چی دیده که خمیده حسن/ چی بود اون همه اسرار کوچه و در و دیوار/ در و آتیش و مسمار ای وای ای وای ... سینه زنی شور ایام فاطمیه با نوای سید مجید بنی فاطمه در هیئت ریحانة الحسین تهران .