آموزش مرحله به مرحله خارج کردن خودرو از برف و گل بدوندهیچ وسیله ای .