این سلام نظامی با آن سلام نظامی که تیم ملی اردوغان پس از تجاوز نظامی به خاک سوریه داشت و عده ای نادان هم در کشور آن را ادامه دادند بسیار متفاوت است. همه ما این روزها برای گرفتن انتقام رستم ایرانشهر نظامی هستیم و این را به همه دنیا اعلام خواهیم کرد.