فرید زکریا مجری معروف CNN : سیاست خارجی ترامپ نامعقول و متناقض بوده و حتی ممکن است هدف اصلی ایران در منطقه را محقق کند....!