پایه تربیت جامعه در مدارس و دانش آموزان شکل می گیرد