وسعت ملک خدا عرصه جولان توست/ آب حیات حیات در لب خندان توست/ خون گلو آب غسل خاک بیابان کفن/ زخم بدن پیروهن بر تن عریان توست/ گرچه قیامت پر از نالۀ یا فاطمه است/ فاطمه هم ناله اش بر لب عطشان توست ... سینه زنی شور با نوای محمود کریمی شب چهارم فاطمیه اول [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)