کاش به دشت کربلا سوخته بود بر ملا/ بال همه فرشته زاتش خیمه های تو/ زهی محبت و وفا که از فراز نیزه ها/ سایه به خواهرت که نه صورت دلربای تو ... سینه زنی شور با نوای محمود کریمی شب پنجم فاطمیه اول [۱۳۹۸-۱۴۴۱] هیأت رایة العباس (ع)