جلوه ای از شجاعت جنگجویان ارتش آمریکا در افغانستان و ترس شدید آنها .....!