اقدامی هوشمندانه از جانب ایران....! بازتاب رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین