شهر لوسرن واقع در مرکز کشور سوییس با مساحت 37 کیلومترمربع و جمعیت 82 هزار نفر است .