آرایش نظامی ناوهای سه قدرت دریایی جهان، ایران و روسیه و چین در دریای عمان