اجرای تمرین PHOTOEX توسط شناورهای شرکت کننده در رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین، تمرین PHOTOEX شامل آرایش آفندی یگان‌های شناور متناسب با تهدیدات موجود در منطقه است.