بازخوانی ترانه این پیروزی است با شعر جدید توسط اقای گلریز