گلشیفته فرهانی بازیگر که می توانست در ایران به موفقیت های فراوانی دست یابد اما..