چرا رجال ما نمیتونن سر و سامان بدن وضعیت این کشور رو؟ سکانسی از فیلم سینمایی یتیم خانه ایران