اسلحه آرش ساخت ایران (20x102mm ) آرش هم اکنون در اختیار حزب الله و ارتش عراق قرار دارد.