جعل و تحریف تاریخ یکی از محبوب‌ترین دستاویزهای دیکتاتورهاست.