طرز پخت کوفته تابه ای توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .