تصاویری از تعقیب و مراقبت از سلطان فولاد در خارج از کشور